Agil Udvikling Salgs- og leveringsbetingelser

Agil Udvikling Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for alle leverancer via følgende Agile Udviklingsfirmaer (områder):

 • INNOVATION SUPPORT A/S herefter kaldet Agil Udvikling der inkluderer:
 • AGIL UDVIKLING A/S
 • VERIO®
 • TALENT FINDER® partnere ved salg til KØBER. Talent Finder laver bl.a. GMP Rekruttering til Life Science virksomheder og er behjælpelige med rekruttering af IT konsulenter og programmører.
 • For dele som vedrører MetropolInternational.com er typisk revisionsmæssige- og juridiske opgaver

Salg betyder i denne sammenhæng (men ikke begrænset hertil):

 • Web Design
 • Logodesign
 • APP Udvikling
 • SCRUM Udvikling
 • Udvikling af skrifttyper til staten, virksomheder og foreninger m.v. (Font Design)
 • WebHosting og Server Hosting Center ydelser
 • Programmering i Programmeringssprog og framework såsom: C, C++, C#, Go, Python, HTML5, Erlang, Java, JavaScript, PHP, ASP, Visual Basic, Perl, Ruby, R, Swift, Dart, MATLAB, JBOSS m.v.
 • Rekrutteringsydelser, HR Software, udenlandsk arbejdskraft, Insourcing og Outsourcing
 • Headhunting og Genplacering
 • Kurser, Seminarer og temadage
 • Certificeringer og Autorisationer
 • Opfyldelse, auditering og gennemgang af myndighedskrav
 • Business Building i andre lande, herunder hosting, selskaber og adresser

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Køber, Kontrahent, deltager, virksomhed eller statsinstitution benævnes herefter som Køber.

2. Tilbud og forbehold for levering af det bestilte

Agil Udvikling’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Agil Udvikling inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Agil Udvikling tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Hvis timeforbruget overstiger betalingen for det først bestilte produkt ved simpelt timeforbrug eller bestillinger af nye varer, afholdelse af møder m.v. fraregnes det i de først indbetalte beløb. Nogle leverancer kan have leveringstid på op til 2 måneder og hvis der i denne periode fremkommer timeforbrug eller nye varekøb der leveres før de først bestilte kan sælger kræve nye betalinger for sine afholdte udgifter og timeforbrug. KØBER må derefter indbetale en eventuel difference FØR, at fuld levering kan finde sted. For enkelt timer til møder og telefontid afregnes minimum 995,- pr. time.

3. Tilmelding, Reklamationsret og fortrydelse

Tilmelding til og køb af vore ydelser er bindende uanset hvor lang leveringsperiode der er tale om, om der er sket dellevering af et produkt eller om en person standser i virksomheden, så er Agil Udvikling berettiget til betaling. Såfremt der er modtaget en faktura er der 8 dages skriftlig reklamationsret fra modtagelse af en faktura.

Ud over de 8 dages reklamationsret, kan Køber ikke gøre indsigelser, reklamation eller ophævelses-beføjelser gældende herunder enhver form for fortrydelse, ophævelse eller aflysning, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

Ved manglende levering fra Køber, kan køber ikke kræve hel eller delvis betaling tilbage fra Agil Udvikling uanset om et produkt er leveret fuldt ud eller ej.

I det omfang at Agil Udvikling tilbyder en delvis reduktion i et beløb, afsluttes sagen og al levering standser indtil at denne sum er accepteret.

Såfremt at Køber ikke har opfyldt sine dokumentationskrav der skal til for at levere den samlede ydelse vil enhver omkostning i forbindelse med telefontid, møder og fremsendte rådgivninger blive faktureret, herunder fremsendelse af ansættelseskontrakter, IP rettigheder, stiftelser, certificeringer og autorisationer, dokumentationskrav, myndighedskrav og generelle tilsynsmyndigheders påkrav. I så henseende vil den samlede leveringstid blive pålagt opgaven fra det tidspunkt det er naturlig krævet i form af ordrebekræftelser, faktura eller lign.

4. Overdragelse af deltagerbeviser

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed. Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

5. Aflysning af arrangement, undervisning, foredrag

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan Agil Udvikling aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil Agil Udvikling tilbyde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement. Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder Agil Udvikling at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber. Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod Agil Udvikling, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

6. Eksterne konsulenter og leverandører

Agil Udvikling forbeholder sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i Agil Udvikling koncepter. I givet fald hæfter Agil Udvikling for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold.

7. Særligt ved rekruttering

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af Køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er Køber forpligtet til at betale pro rata i forhold til hvor i rekrutteringsforløbet der stoppes. Der betales som minimum altid for persontest og annoncering.

Såfremt Køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der for medgået tid.

Såfremt Køber indenfor en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af Talent Finder anbefalede kandidater, er Køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

8. Priser og Betalingsbetingelser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk. Ved et tillæg på 16 kr. pr faktura kan disse sendes som almindeligt frankeret brev.

Betaling sker enten ved forudbetaling eller efter skriftlig kreditaftale. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso, hvorefter der går nogle dage med Advokatinkasso, hvorefter saldoen alene kan indbetales til advokaten med dertil tilhørende salær, renter, gebyrer og evt. registrering i offentlige betalings-registre.

Agil Udvikling forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til den medgået tid, køb af del-leverancer, leverings af certificeringer/autorisationer eller ved almindelige produkter og stiftelser. Såfremt der medgår ekstra tid ved møder, telefon, eller der opstår ekstra medgået tid hos 3. part, er Agil Udvikling berettiget til at fakturere denne tid.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Agil Udvikling, som om at produktet er leveret til tiden, selvom levering eller arrangement bliver udskudt på foranledning af Købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at Agil Udvikling.

9. Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører Agil Udvikling. Alt materiale udarbejdet af Agil Udvikling, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med Agil Udvikling.

10. Ansvarsbegrænsning og begrænsning i returret

Agil Udvikling leverer produkter ud fra Købers behov og stiller ikke garanti om ændret adfærd. Køber kan ikke drage Agil Udvikling og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af køb af vore produkter eller deltagelse i rekrutteringsforløb og/eller arrangementer.

Agil Udvikling hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler som skyldes enten kunde selv, Agil Udvikling eller 3. parts-leverandører. Agil Udvikling underretter uden ugrundet ophold Køberen, såfremt der indtræffer force majeure.

Det påhviler til enhver tid Køber, at påse, at det som Køber gør som følge af køb af Agil Udvikling ydelser, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt Agil Udvikling forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor Agil Udvikling ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang ydelser afholdes uden for Købers adresse, er Køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde Agil Udvikling og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

Køber skal til enhver tid betale enhver udgift, der er medgået til rådgivning og timeforbrug og vor ansvarsbegrænsning reduceres til det effektive restbeløb, som en kunde måtte anses at have til gode. F.eks. koster en leverance af et programmeringssprog eller en server 20.000,- og der leveres arbejdstimer for 10.000,- er den effektive ansvarsbegrænsning dermed reduceret til 10.000,-

Såfremt der leveres ydelser som involvere ydelser for udenlandske indkøbte produkter og ved indbetalinger til advokater og revisorer i udlandet bortfalder enhver returret for betalinger uanset hvor forsinket et produkt er. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser fra udenlandske partnere eller partnere i Danmark. Hvis køber er privat gælder købeloven i sit fulde omfang, dog undtaget nærværende afsnit.

11. Ændringer

Agil Udvikling udvikler løbende sine produkter, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et produkt. Hvis Agil Udvikling aflyser et produkt, tilbagebetales det honorar, produkt betaling eller lign., med fradrag for de allerede afholdte udgifter, herunder timebetaling, 3. parts leveringer og betaling til 3. mand.

12. Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved de civile domstole, idet værnetinget er Byretten i Lyngby under anvendelse af dansk ret. Parterne har dog aftalt at parterne skal acceptere og deltage i retsmægling ved retten.

Scroll to Top